جزئیات کارگاه مصالح و فن آوريهاي نوين ساخت (نظام مهندسی)

شروع کلاس پایان کلاس:

تاریخ شروع ثبت نام: تاریخ پایان ثبت نام:

ظرفیت باقیمانده:

هزینه ثبت نام برای دانشجویان: هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد:

جلسات کارگاه

برای ثبت نام در کارگاه یا ثبت نام کنید یا وارد سامانهشوید