جزئیات کارگاه کاراموزی صلاحیت اجرا (نظام مهندسی)

شروع کلاس پایان کلاس:

تاریخ شروع ثبت نام: تاریخ پایان ثبت نام:

ظرفیت باقیمانده:

هزینه ثبت نام برای دانشجویان: هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد:

جلسات کارگاه
تعهد نامه شرکت در کارگاه

متعهد میشوم در کلیه ساعات کلاسهای دوره مذکور حضور داشته باشم.

کد ملی خود را به نشانه خواندن تعهد وارد کنید

برای ثبت نام در کارگاه یا ثبت نام کنید یا وارد سامانهشوید