لیست کارگاه های آماده ثبت نام
موضوع بندی کارگاه ها
لیست کارگاه ها
#
عنوان
گروه
ظرفیت
ثبت نامی
هزینه
دانشجو
هزینه
غیردانشجو
شروع کارگاه
پایان کارگاه
شروع ثبت نام
پایان ثبت نام
1
کارگا ه های تخصصی حسابداری(نرم افزار هلو و..).خانم ها
کارگاه های معماری
50
6
125,000
170000
1396/2/1
1396/3/1
1395/12/23
1396/1/31
2
کارگا ه های تخصصی حسابداری(نرم افزار هلو و..)-آقایان
حسابداری
50
3
125,000
170000
1396/2/1
1396/3/1
1395/12/23
1396/1/31
3
دوره های فوق العاده آمادگی آزمون ارشد معماری
کارگاه های معماری
60
2
160,000
0
1395/12/1
1396/2/10
1395/11/25
1395/11/30
4
اجرای ساختمانهای بتنی
بازآموزی ها
15
0
180,000
180000
1395/12/5
1395/12/7
1395/10/30
1395/11/30
5
بازرسی کنتور برق
بازآموزی ها
15
4
135,000
135000
1395/12/19
1395/12/20
1395/11/20
1395/12/15
6
سیستم های مقاوم بتن آرمه
بازآموزی ها
15
2
205,000
205000
1395/12/5
1395/12/7
1395/10/28
1395/12/4
7
بهسازی خاک
بازآموزی ها
15
2
205,000
205000
1395/12/5
1395/12/7
1395/10/28
1395/11/27
8
مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان
بازآموزی ها
15
1
135,000
135000
1395/11/28
1395/11/29
1395/10/28
1395/11/27
9
سیستم های جریان ضعیف
بازآموزی ها
15
2
135,000
135000
1395/12/26
1395/12/27
1395/11/20
1395/12/19
10
آموزش نرم افزار Auto Cad
بازآموزی ها
18
2
60,000
90000
1395/11/23
1396/2/28
1395/9/29
1395/11/28
11
بكارگيري استانداردها، مقررات ملي و راهنماهاي طراحي در معماري (نظام مهندسی)
بازآموزی ها
15
1
135,000
135000
1395/11/28
1395/11/29
1395/10/27
1395/11/27
12
مبحث 17 (نظام مهندسی)
بازآموزی ها
15
2
135,000
135000
1395/12/12
1395/12/13
1395/10/27
1395/11/30
13
مبحث 16 (نظام مهندسی)
بازآموزی ها
15
3
135,000
135000
1395/12/5
1395/12/6
1395/9/21
1395/11/30
14
مبحث 14 (نظام مهندسی)
بازآموزی ها
15
4
135,000
135000
1395/11/28
1395/11/29
1395/9/21
1395/11/27
15
کاراموزی صلاحیت اجرا (نظام مهندسی)
بازآموزی ها
25
2
650,000
650000
1395/11/28
1395/12/26
1395/9/21
1395/11/21
16
آموزش نرم افزار SAFE و ETABS
بازآموزی ها
20
8
100,000
300000
1395/11/23
1396/3/19
1395/9/20
1395/12/8
17
مصالح و فن آوريهاي نوين ساخت (نظام مهندسی)
بازآموزی ها
25
4
135,000
135000
1395/11/28
1395/11/29
1395/9/18
1395/11/21
18
plc simatic step
برق
30
34
60,000
60000
1395/9/14
1395/9/28
1395/9/3
1395/9/20
19
رباتیک سطح 2
رباتیک
30
2
40,000
50000
1395/8/27
1395/9/30
1395/8/20
1395/8/26
20
رباتیک سطح 1
رباتیک
20
8
30,000
40000
1395/8/27
1395/9/30
1395/8/20
1395/8/26
21
کارگاه یونیت دندانپزشکی
مهندسی پزشکی
15
2
35,000
40000
1395/8/27
1395/8/29
1395/8/16
1395/8/25