لیست کارگاه های آماده ثبت نام - نظام مهندسی
#
عنوان
گروه
نوع
استاد
ماه برگزاری
ظرفیت باقیمانده
هزینه
دانشجو
هزینه
غیردانشجو
1
اجرای ساختمانهای بتنی
عمران(نظارت)
ارتقا 3به2
اسفند
15
180,000
180000
2
بازرسی کنتور برق
برق(نظارت و طراحی)
ندارد
بهمن
15
135,000
135000
3
سیستم های مقاوم بتن آرمه
عمران(محاسبات)
ارتقا 2به1
اسفند
15
205,000
205000
4
بهسازی خاک
عمران(محاسبات)
ارتقا 3به2
اسفند
14
205,000
205000
5
مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان
عمران(نظارت)
ارتقا 3به2
بهمن
15
135,000
135000
6
سیستم های جریان ضعیف
برق(نظارت و طراحی)
ارتقا 3به2
بهمن
13
135,000
135000
7
بكارگيري استانداردها، مقررات ملي و راهنماهاي طراحي در معماري (نظام مهندسی)
معماری (نظارت و طراحی)
ارتقا 3به2
هادی علیزاده
اسفند
15
135,000
135000
8
مبحث 17 (نظام مهندسی)
مکانیک(نظارت و طراحی)
ارتقا 3به2
کاوه نوری
اسفند
15
135,000
135000
9
مبحث 16 (نظام مهندسی)
مکانیک(نظارت و طراحی)
ارتقا 3به2
اسفند
15
135,000
135000
10
مبحث 14 (نظام مهندسی)
مکانیک(نظارت و طراحی)
ارتقا 3به2
اسفند
13
135,000
135000
11
کاراموزی صلاحیت اجرا (نظام مهندسی)
ندارد
ندارد
25
650,000
650000
12
آموزش نرم افزار SAFE و ETABS
ندارد
ندارد
فروردین
13
100,000
300000
13
مصالح و فن آوريهاي نوين ساخت (نظام مهندسی)
عمران(نظارت)
ارتقا 3به2
بهمن
25
135,000
135000